ImgleakImgleak

Instagram Online Web Viewer

en

#energyhealing • Explore images about energyhealing via Instagram

Discover images about #energyhealing. Check latest medias tagged with energyhealing from real instagram users and share them

Explore yasmin_darwish_kinesiology's Instagram WEDNESDAY's TIP ~  Day 3/5 ~ INTENTION SETTING: Intention setting is a great way to get your day started and gives you fuel to manifest your goals and visions for the day
...
It helps you get more clarity and without intention there is no map, and you're just driving down a road with no destination in mind
...
Intention setting can be done in many different ways. You can do them to set your day up or have them as more personal bigger goals
...
Here are my TIPS to INTENTION SETTING:
1. Set your intention in present time 
2. Ensure you use positive language and make they sure it can evolve 
3. Try and set your intention first thing in the morning before your meditation or even after 
4. Remember, you create your thoughts, your thoughts create your intention and your intention creates your reality
...
Feel free to share your intentions, would love to hear how it goes for you~ www.yasmindawish.com 1455689958728010560_1393290485

WEDNESDAY's TIP ~ Day 3/5 ~ INTENTION SETTING: Intention setting is a great way to get your day started and gives you fuel to manifest your goals and visions for the day ... It helps you get more clarity and without intention there is no map, and you're just driving down a road with no destination in mind ... Intention setting can be done in many different ways. You can do them to set your day up or have them as more personal bigger goals ... Here are my TIPS to INTENTION SETTING: 1. Set your intention in present time 2. Ensure you use positive language and make they sure it can evolve 3. Try and set your intention first thing in the morning before your meditation or even after 4. Remember, you create your thoughts, your thoughts create your intention and your intention creates your reality ... Feel free to share your intentions, would love to hear how it goes for you~ www.yasmindawish.com

Share 1 7

Advertisement

Explore 1123amm's Instagram 💓💕🎆 #love my family #2006 1455688427135473257_14626676

💓💕🎆 #lovemy family #2006

Share 1 21

Advertisement

Explore our7107islands's Instagram The Talisman Project. Long necklace with crystal rhodochrosite and mandala pendant in silver chain. Shift your energy towards love. Feel and attract the LOVE energy. Healing with crystals.
http://our7107islands.com

#livefair #lifthumanity #philippineartisans #our7107islands #wearFilipino #beach #summer #essentials #lovewithacause #madewithlove #fashion #accessories #jewelry #shopping #natural #organic #glamourwithnature #crystalhealing #energyhealing 1455688387599287816_4369860934

The Talisman Project. Long necklace with crystal rhodochrosite and mandala pendant in silver chain. Shift your energy towards love. Feel and attract the LOVE energy. Healing with crystals. http://our7107islands.com #livefair #lifthumanity #philippineartisans #our7107islands #wearfilipino #beach #summer #essentials #lovewithacause #madewithlove #fashion #accessories #jewelry #shopping #natural #organic #glamourwithnature #crystalhealing #energyhealing

Share 2 28

Advertisement

Explore energypositive's Instagram ➕
بیشتر مردم می ترسند چیزی بخواهند و وقتی عاقبت چیزی
می خواهند به اندازه کافی اصرار نمی ورزند.این خطاست.

اگر می خواهی در زندگی موفق شوی
باید مطمئن باشی که حق انتخاب نداری.
باید پشتت را به دیوار بچسبانی.
اشخاصی که در دست به خطر زدن تردید میکنند
و از آن احتراز می جویند زیرا همه امکانات را
در اختیار ندارند هرگز به جایی نمیرسند.
دلیلش ساده است.
وقتی همه درهای خروجی را به روی خودت می بندی
و پشتت را به دیوار می چسبانی
همه قدرتهای درونت را به تحرک وا می داری.

راه کسب ایمان از طریق تکرار کلام است.
کلام دارای اقتدار مطلق است.

اقتدار نفوذ کلام چنان عظیم است که حتی لازم نیست
حقیقت داشته باشد تا بر مردم تآثیر کند.
وقتی تخیل و منطق با یکدیگر در تضادند
همواره تخیل پیروز می شود.

جهان چیزی جز بازتاب ضمیر درونت نیست.
راز دوگانه دولت راستین:
عشق به هر آنچه می کنی و عشق به دیگران.

دویدن از بی پولی به آسانی می تواند
به وسواس بدل شود و نگذارد از زندگی کام بجویی.
چه سود اگر آدمی همه جهان را به دست آورد
اما روحش را از دست بدهد؟
پول خادمی بی همتا اما اربابی مستبد است.

آنان که هیچگاه از آنچه می کنند
به راستی لذت نمی برند یا آنان که از رویاهای خود
دست کشیده اند به گروه مردگان زنده متعلقند. 
نبوغ یعنی به انجام رساندن آنچا از آن لذت می برید.
هر روز باید چنان زندگی کنی
که گویی آخرین روز زندگی توست.

نباید با این احساس مهیب بمیری که ترسهایت
عظیمتر از رویاهایت بود و هیچگاه درنیافتی
که به راستی از چه لذت می بری.

به محض اینکه بتوانم ارباب تقریرم باشم
قادر به انجام هر کار خواهم بود.

بیشتر مردم مانند افرادی که در خواب راه می روند
پیوسته در سراسر زندگی حواسشان پرت است.
براستی چیز ها یا افرادی را که ملاقات میکنند نمی بینند
و به گونه ای زندگی می کنند که گویی خواب هستند.
هرگز در زمان حال زندگی نمی کنند.
ذهنشان از خطا ها و شکستهایشان
و از ترسهای آینده آکنده است.

گل سرخ مظهر زندگی است و خارهایش
نمایانگر راه تجربه اند:
آزمون ها و محنت هایی که هر یک از ما باید
برای فهم زیبایی راستین هستی تاب آوریم.

همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست.
اگر زندگیت ابری است به این دلیل است
که روحت آنقدر که باید بالا نرفته است.

اوضاع و شرایط بیرونی همواره بازتاب حالت ذهنی
و درونیترین اعتقاد توست.
نگذار ترس هدایتگرت باشد.
ترس بدترین دشمن توست.

دوستان براى حمايت از ما و #مثبت_انديشى،
دوست داشتين اين پست را در پيجتان نشر دهيد🌹🌹🌹💐💐💐
#Energy_positive
#energy 
#energyhealing 1455684872068117212_4155820032

➕ بیشتر مردم می ترسند چیزی بخواهند و وقتی عاقبت چیزی می خواهند به اندازه کافی اصرار نمی ورزند.این خطاست. اگر می خواهی در زندگی موفق شوی باید مطمئن باشی که حق انتخاب نداری. باید پشتت را به دیوار بچسبانی. اشخاصی که در دست به خطر زدن تردید میکنند و از آن احتراز می جویند زیرا همه امکانات را در اختیار ندارند هرگز به جایی نمیرسند. دلیلش ساده است. وقتی همه درهای خروجی را به روی خودت می بندی و پشتت را به دیوار می چسبانی همه قدرتهای درونت را به تحرک وا می داری. راه کسب ایمان از طریق تکرار کلام است. کلام دارای اقتدار مطلق است. اقتدار نفوذ کلام چنان عظیم است که حتی لازم نیست حقیقت داشته باشد تا بر مردم تآثیر کند. وقتی تخیل و منطق با یکدیگر در تضادند همواره تخیل پیروز می شود. جهان چیزی جز بازتاب ضمیر درونت نیست. راز دوگانه دولت راستین: عشق به هر آنچه می کنی و عشق به دیگران. دویدن از بی پولی به آسانی می تواند به وسواس بدل شود و نگذارد از زندگی کام بجویی. چه سود اگر آدمی همه جهان را به دست آورد اما روحش را از دست بدهد؟ پول خادمی بی همتا اما اربابی مستبد است. آنان که هیچگاه از آنچه می کنند به راستی لذت نمی برند یا آنان که از رویاهای خود دست کشیده اند به گروه مردگان زنده متعلقند. نبوغ یعنی به انجام رساندن آنچا از آن لذت می برید. هر روز باید چنان زندگی کنی که گویی آخرین روز زندگی توست. نباید با این احساس مهیب بمیری که ترسهایت عظیمتر از رویاهایت بود و هیچگاه درنیافتی که به راستی از چه لذت می بری. به محض اینکه بتوانم ارباب تقریرم باشم قادر به انجام هر کار خواهم بود. بیشتر مردم مانند افرادی که در خواب راه می روند پیوسته در سراسر زندگی حواسشان پرت است. براستی چیز ها یا افرادی را که ملاقات میکنند نمی بینند و به گونه ای زندگی می کنند که گویی خواب هستند. هرگز در زمان حال زندگی نمی کنند. ذهنشان از خطا ها و شکستهایشان و از ترسهای آینده آکنده است. گل سرخ مظهر زندگی است و خارهایش نمایانگر راه تجربه اند: آزمون ها و محنت هایی که هر یک از ما باید برای فهم زیبایی راستین هستی تاب آوریم. همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آنقدر که باید بالا نرفته است. اوضاع و شرایط بیرونی همواره بازتاب حالت ذهنی و درونیترین اعتقاد توست. نگذار ترس هدایتگرت باشد. ترس بدترین دشمن توست. دوستان براى حمايت از ما و #مثبت_انديشى، دوست داشتين اين پست را در پيجتان نشر دهيد🌹🌹🌹💐💐💐 #Energy_positive #energy #energyhealing

Share 5 43
Explore serenitybh's Instagram Today is the last day to sign up for our Grounding and Protection Workshop! This is a must for anyone who needs some relief from life's tumultuous waves and/or finds themselves feeling drained after being around certain people or situations. Sign up by contacting Frances TODAY at +973 36078904.⠀
⠀
#Serenity #Workshops #EnergyHealing 1455684763268408957_3154747281

Today is the last day to sign up for our Grounding and Protection Workshop! This is a must for anyone who needs some relief from life's tumultuous waves and/or finds themselves feeling drained after being around certain people or situations. Sign up by contacting Frances TODAY at +973 36078904.⠀ ⠀ #serenity #workshops #EnergyHealing

Share 1 4
Explore thebvibemediumship's Instagram EVERYTHING- nothing is separate ✨#energy #psychicreading #psychic #compassion #gaia #connected #everythingisenergy #energyhealing 1455681638696955381_3047503432

EVERYTHING- nothing is separate ✨ #energy #psychicreading #psychic #compassion #gaia #connected #everythingisenergy #energyhealing

Share 0 2
Explore the_little_room_of_healing's Instagram The salon is back open today 😀 we are busy bee's today so please bear with us if you call, if you do require an appointment please comment, message or call the salon on 01302215255 alternatively you can visit our website www.zenbeauty.org.uk #zenbeauty #thezenettes #bblogger #beautyblogger #salonlife #beauty #salon #relax #reiki #massage #holistic #therapies #spiritual #workshop #holisticblogger #hblogger #doncaster #mindfulness #mindful #meditate #meditation #doncasterisgreat #wellbeing #healing #crystals #tarot #tarotcards #reikihealing #energyhealing #ATsocialmedia 1455678459288724100_4627806481

The salon is back open today 😀 we are busy bee's today so please bear with us if you call, if you do require an appointment please comment, message or call the salon on 01302215255 alternatively you can visit our website www.zenbeauty.org.uk #zenbeauty #thezenettes #bblogger #beautyblogger #salonlife #beauty #salon #relax #reiki #massage #holistic #therapies #spiritual #workshop #holisticblogger #hblogger #doncaster #mindfulness #mindful #meditate #meditation #doncasterisgreat #wellbeing #healing #crystals #tarot #tarotcards #reikihealing #energyhealing #atsocialmedia

Share 0 20
Load More